Nasze usługi

Oferta dla prywatnych właścicieli nieruchomości

Prowadzenie ewidencji księgowej nieruchomosci w oparciu o wymogi w tym zakresie stawiane przez ustawę z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osob fizycznych.

 • pełny zakres usług księgowych prowadzony przy zastosowaniu podstawowych zasad zapisanych w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,
 • wystawianie rachunków i faktur VAT dla najemców i kontrahentów,
 • naliczanie i rozliczanie odsetek z tytułu nieterminowych wpłat opłat czynszowych,
 • imienne powiadamianie najemców o stanie ich rozrachunków,
 • przygotowywanie bankowych dokumentów przelewu zobowiązań,
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży w przypadku gdy właściciel nieruchomości jest podatnikiem podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie w imieniu właściciela nieruchomości wszystkich deklaracji podatkowych w układzie miesięcznym i rocznym,
 • sporządzanie w imieniu właściciela nieruchomości rozliczeń i deklaracji związanych z ubezpieczeniami społecznymi pracowników względnie zleceniobiorców,
 • sporządzanie rocznych rozliczeń wnoszonych przez najemców lokali zaliczek na usługi medialne,
 • sporządzanie miesięcznych informacji w formie sprawozdania finansowego dla potrzeb właściciela nieruchomości, (wzór sprawozdania finansowego: plik MS Excel, PDF)
 • sporządzanie za zadane okresy kartotek mieszkaniowych najemców, (wzór kartoteki: PDF),
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego z przychodów i kosztów nieruchomości obejmującego:
  • sprawozdanie finansowe nieruchomości,
  • zestawienie obrotów i sald kont księgi rachunkowej nieruchomości,
  • zestawienie otrzymanych faktur z podziałem na poszczególne składniki kosztowe,
  • zestawienie nadpłat i zaległości najemców,
  • zestawienie należności i zobowiązań kontrahentów,
  • kartoteki najemców,
 • wzór rocznego sprawozdania finansowego: plik MS Excel, PDF.

Ewidencje księgową nieruchomości prowadzimy przy użyciu komputerów wykorzystując posiadaną licencję na program informatyczny "Finansowo-Księgowy" autorstwa Firmy Pik-Dom z Gliwic.

Nad poprawnością, rzetelnością i prawidłowością świadczonych usług czuwa zespół doświadczonych pracowników posiadających wymagane prawem uprawnienia i certyfikaty, kierowany przez Pana Krzysztofa Huberta Dziewiora posiadającego uprawnienia Doradcy Podatkowego o numerze wpisu 03347.