Nasze usługi

Oferta dla zarządów wspólnot mieszkaniowych

Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji (księgowości) wspólnoty mieszkaniowej w oparciu o wymogi w tym zakresie stawiane przez art. 22 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali.

 • pełny zakres usług ewidencyjnych prowadzony przy zastosowaniu podstawowych zasad księgowości zapisanych w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,
 • wystawianie rachunków i faktur VAT dla właścicieli i kontrahentów,
 • naliczanie i rozliczanie odsetek z tytułu nieterminowych wpłat zaliczek,
 • imienne powiadamianie właścicieli o stanie ich rozrachunków,
 • przygotowywanie bankowych dokumentów przelewu zobowiązań,
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży w przypadku gdy wspólnota mieszkaniowa jest podatnikiem podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie w imieniu wspólnoty mieszkaniowej wszystkich deklaracji podatkowych w układzie miesięcznym i rocznym,
 • sporządzanie w imieniu wspólnoty mieszkaniowej rozliczeń i deklaracji związanych z ubezpieczeniami społecznymi pracowników względnie zleceniobiorców,
 • sporządzanie rocznych rozliczeń wnoszonych przez właścicieli lokali zaliczek,
 • sporządzanie miesięcznych informacji w formie sprawozdania finansowego dla potrzeb Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, (wzór sprawozdania finansowego: plik MS Excel, PDF),
 • sporządzanie za zadane okresy kartotek mieszkaniowych właścicieli (wzór kartoteki: PDF),
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej obejmującego:
  • sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej,
  • zestawienie obrotów i sald kont księgi rachunkowej wspólnoty mieszkaniowej,
  • zestawienie otrzymanych faktur z podziałem na poszczególne składniki kosztowe,
  • zestawienie nadpłat i zaległości właścicieli,
  • zestawienie należności i zobowiązań kontrahentów,
  • kartoteki właścicieli,
 • wzór rocznego sprawozdania finansowego: plik MS Excel, PDF,

Ewidencje księgową wspólnoty mieszkaniowej prowadzimy przy użyciu komputerów wykorzystując posiadaną licencję na program informatyczny o nazwie "Wspólnota Mieszkaniowa" Firmy Pik-Dom z Gliwic.

Nad poprawnością, rzetelnością i prawidłowością świadczonej usługi czuwa zespół doświadczonych pracowników posiadających wymagane prawem uprawnienia i certyfikaty, kierowany przez Pana Krzysztofa Huberta Dziewiora posiadającego uprawnienia Doradcy Podatkowego o numerze wpisu 03347.

Usługi kontroli i weryfikacji prawidłowości sporządzenia sprawozdań finansowych

 • kontrola prawidłowości sporządzenia sprawozdania finansowego wspólnoty,
 • ocena prawidłowości wykazanych w sprawozdaniu finansowym przychodów i kosztów,
 • ocena stanu i wysokości posiadanych przez wspólnotę środków finansowych,
 • udzielanie pomocy w zakresie formalno-prawnym egzekucji należności od podmiotów przekazujących zarząd nieruchomością wspólną,