Nasze usługi

Oferta dla spółdzielni mieszkaniowych

Usługi związane z doradztwem dotyczącym poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych

 • sporządzanie opinii w zakresie prawa bilansowego i podatkowego obowiązującego w spółdzielniach mieszkaniowych,
 • organizacja szkoleń i spotkań tematycznych dla służb finansowo-księgowych spółdzielni mieszkaniowych,
 • udzielanie odpowiedzi na nurtujące spółdzielnie mieszkaniowe problemy wynikające z prawidłowego stosowania przepisów prawa spółdzielczego i podatkowego,

Usługi związane z doradztwem w zakresie sprawozdawczości bilansowej i podatkowej

 • sporządzanie miesięcznych informacji w formie sprawozdania finansowego dla potrzeb Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej (wzór sprawozdania finansowego: plik MS Excel, PDF),
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej obejmującego sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej zgodnie z art. 45, 46, 47 i 48 ustawy z dnia 29 września o rachunkowości, w formie pełnej względnie uproszczonej, [wzór rocznego sprawozdania finansowego]

Usługi związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych spółdzielni

 • pełny zakres usług księgowych prowadzony przy zasad zapisanych w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zgodnie z wymogami w tym zakresie stawianymi przez ustawę z dnia 16 września 1982 roku prawo spółdzielcze oraz przez ustawę z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • wystawianie rachunków i faktur VAT dla posiadaczy spółdzielczych praw do lokali , właścicieli lokali, najemców i kontrahentów,
 • naliczanie i rozliczanie odsetek z tytułu nieterminowych wpłat opłat eksploatacyjnych i wymiarów czynszu,
 • imienne powiadamianie posiadaczy spółdzielczych praw do lokali , właścicieli lokali, najemców i kontrahentów o stanie ich rozrachunków,
 • rozliczanie procesów budowy środków trwałych w Spółdzielni Mieszkaniowej,
 • rozliczanie procesu przenoszeniu spółdzielczych praw do lokali w własności odrębną,
 • przygotowywanie bankowych dokumentów przelewu zobowiązań,
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży w przypadku gdy spółdzielnia mieszkaniowa jest podatnikiem podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej wszystkich deklaracji podatkowych w układzie miesięcznym i rocznym,
 • sporządzanie w imieniu spółdzielni mieszkaniowej rozliczeń i deklaracji związanych z ubezpieczeniami społecznymi pracowników względnie zleceniobiorców,
 • sporządzanie rocznych rozliczeń wnoszonych przez posiadaczy spółdzielczych praw do lokali , właścicieli lokali i najemców zaliczek związanych z usługami medialnymi,
 • sporządzanie miesięcznych informacji w formie sprawozdania finansowego dla potrzeb Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej (wzór sprawozdania finansowego: plik MS Excel, PDF),
 • sporządzanie za zadane okresy kartotek mieszkaniowych posiadaczy spółdzielczych praw do lokali , właścicieli lokali i najemców, (wzór kartoteki: PDF),
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej obejmującego:
  • sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej zgodnie z art. 45, 46, 47 i 48 ustawy z dnia 29 września o rachunkowości, w formie pełnej względnie uproszczonej,
  • zestawienie obrotów i sald kont księgi rachunkowej spółdzielni mieszkaniowej,
  • zestawienie otrzymanych faktur z podziałem na poszczególne składniki kosztowe,
  • zestawienie nadpłat i zaległości posiadaczy spółdzielczych praw do lokali , właścicieli lokali i najemców,
  • zestawienie należności i zobowiązań kontrahentów,
  • kartoteki posiadaczy spółdzielczych praw do lokali , właścicieli lokali i najemców,

Ewidencję księgową Spółdzielni Mieszkaniowej prowadzimy przy użyciu komputerów wykorzystując posiadaną licencję na program informatyczny "Finansowo-Księgowy" Firmy Pik-Dom z Gliwic.

Nad poprawnością, rzetelnością i prawidłowością świadczonych usług czuwa zespół doświadczonych pracowników posiadających wymagane prawem uprawnienia i certyfikaty, kierowany przez Pana Krzysztofa Huberta Dziewiora posiadającego uprawnienia Doradcy Podatkowego o numerze wpisu 03347.

Usługi związane z audytem i weryfikacją ksiąg rachunkowych

 • weryfikacja ksiąg rachunkowych spółdzielni,
 • weryfikacja sprawozdania finansowego spółdzielni,

Usługi są wykonywane przez Biegłych Rewidentów posiadających stosowne uprawnienia i wieloletnie doświadczenie w kontaktach ze spółdzielniami mieszkaniowymi.