Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 1277
Dodano: 30 kwietnia 2022

Jak ująć w bilansie konto 204 - Rozrachunki z tytułu opłat eksploatacyjnych ?  Czy jest to konto aktywno  - pasywne ?

Pytanie 1276
Dodano: 30 kwietnia 2022

Bardzo proszę o odpowiedź czy wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej na budowę parkingu dla mieszkańców osiedla, na gruncie będącym w wieczystym użytkowaniu spółdzielni (nie ma innych współwłaścicieli).

Jeżeli państwa Statut nie stanowi inaczej, decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd Spółdzielni.

Pytanie 1275
Dodano: 30 kwietnia 2022

1.Na Walnym Zgromadzeniu przegłosowano wniosek o wprowadzeniu do statutu mojej Spółdzielni Mieszkaniowej paragraf o treści "Regulamin Zebrania Mieszkańców i Rady Mieszkańców uchwala Rada Nadzorcza". Zmianę zgłoszono do KRS i wprowadzono do statutu. Problem polega na tym,że Rada Mieszkańców została wykreślona z wykazu organów statutowych Spółdzielni już prawdopodobnie w roku 2011.Rada Nadzorcza uchwaliła w 2019r. regulamin Rady Mieszkańców określając Radę Mieszkańców że "jest organem spółdzielni". Czy w związku z tą nieprawidłowością można na kolejnym Walnym Zgromadzeniu postawić wniosek o skreśleniu ze statutu całego paragrafu , czy tylko jego części dotyczącej Rady Mieszkańców?
2.Czy bezpośrednio do KRS zgłosić nieprawidłowość w zapisie w statucie?
3.Czy prawo reguluje uchwalanie regulaminów dla statutowych organów i czy dopuszczalne jest tak jak w mojej Spółdzielni,ażeby wybiórczo uchwalała je Rada Nadzorcza dla niektórych organów Spółdzielni i czy nie powinien tego robić prawnik Spółdzielni na zlecenie Zarządu?

Pytanie 1274
Dodano: 30 kwietnia 2022

Bardzo proszę o pomoc w temacie nie rozliczonej nadwyżki bilansowej spółdzielni mieszkaniowej.
Spółdzielnia za lata 2012-2018 nie dokonywała sukcesywnego rozliczenia nadwyżki bilansowej GZM zgodnie z uchwałami Walnych Zgromadzeń we wskazanych latach. Uchwały określały cel rozdysponowania nadwyżki, tj. przeznaczyć na przychody i koszty zasobami mieszkaniowymi GZM oraz na pożytki z nieruchomości wspólnej podzielonej w ten sposób, że część kwoty przeznaczono na fundusz remontowy a pozostałą cześć podzielono pomiędzy właścicieli lokali proporcjonalnie do ich udziału w nieruchomości wspólnej.
Jak się zorientowałam Spółdzielnia zwróciła środki właścicielom lokali wyodrębnionych i część kwoty zaksięgowała na fundusz remontowy, natomiast pozostała nierozliczona nadwyżka na GZM. Skoro są to nadwyżki za lata ubiegłe (zaszłości), to Spółdzielnia nie może ich aktywować w przychody. I tutaj nasuwa się pytanie: czy Spółdzielnia może dowolnie dysponować nadwyżką dot. GZM nierozliczoną za lata ubiegłe, w ten sposób że nie będzie podnosiła opłat za lokale? Nadwyżka jest zaksięgowana na koncie 647 – międzyokresowe przychody. I pytanie drugie: jak technicznie rozwiązać, przeksięgować saldo tego konta i gdzie, biorąc pod uwagę niepodwyższanie opłat eksploatacyjnych?

Pytanie 1273
Dodano: 30 kwietnia 2022

W bloku nie ma wyodrębnionej własności. Czy w tej sytuacji utrzymanie terenów zielonych na działce wokół budynku (sprzątanie, koszenie trawy, oświetlenie) to koszty eksploatacji nieruchomości czy koszty eksploatacji mienia spółdzielni? Czy cięcia pielęgnacyjne drzew na działce oraz wykonanie miejsc parkingowych obciążają fundusz remontowy?

Pytanie 1272
Dodano: 30 kwietnia 2022

Czy kwota uzyskana przez Spółdzielnię ze zbycia lokalu mieszkalnego z prawem odrębnej własności na przetargu, wynikająca z różnicy pomiędzy wartością rynkową, a ceną uzyskaną w drodze przetargu, przekazana ( zgodnie ze statutem naszej Spółdzielni ) na GOSPODARKĘ ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI (fundusz remontowy, obniżenie stawki za eksploatację) zwolniona jest z podatku dochodowego od osób prawnych?

Pytanie 1271
Dodano: 30 kwietnia 2022

Czy prawidłowo jest jeśli w KRS wpisany jest dwóch reprezentantów spółdzielni Prezes i członek, natomiast w każdym regulaminie łącznie ze statutem wpisane jest ze funkcjonuje Zarząd jednoosobowy.?

Pytanie 1270
Dodano: 30 kwietnia 2022

Spółdzielnia mieszkaniowa ma otrzymać darowiznę od firmy na fundusz społeczno-kulturalny. Czy mogę wystawić  fakturę. Czy mam naliczyć VAT i czy będzie podatek CIT?

Pytanie 1269
Dodano: 30 kwietnia 2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa buduje nowe domy na nieruchomości, która jest w użytkowaniu wieczystym. Aby podpisać akt notarialny z przyszłym właścicielem , powinno nastąpić przekształcenie użytkowania wieczystego na własność. Starostwo w naszym mieście zażądało oświadczenia , że nieruchomość jest lub  nie jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców.
Jak ma się zachować spółdzielnia w tej sytuacji ?

Pytanie 1268
Dodano: 30 kwietnia 2022

Lokal Spółdzielni mieści się w bloku, jest lokalem użytkowym z własnościowym prawem. W ciągu roku na koncie kosztów w kategorii lokali użytkowych z własnościowym prawem są przeksięgowywane tzw. kluczem koszty zarządu i mienia. W związku z tym co roku na wynikach lokalu użytkowym z własnościowym prawem występują straty. Nadmienię, że to nie jest jedyny taki lokal, inne są wynajmowane naliczane opłaty i wstępują zyski. Wynik ujemy był pokrywany nadwyżką bilansową. Natomiast opłaty eksploatacyjne są księgowane w przychody budynku, czy nie powinno być tak, że przychody winny być księgowane w lokal użytkowy? I tym samym nie występował by wynik ujemny?