Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 1267
Dodano: 30 kwietnia 2022

W nawiązaniu do wątku odnośnie lokalu mieszkalnego wykupionego przez SM , zajmowanego bez tytułu przez dotychczasowego lokatora, czy koszty takiego lokalu należy uznać za koszt eksploatacji i utrzymania lokali mieszkalnych o statusie odrębnej własności?
Dodam, że decyzja sądu o przejęciu lokalu przez SM jest na ten moment nieprawomocna, a lokator odwołał się do wyższej instancji.
Czy słusznie uważam, że lokal nie będzie własnością SM do momentu uprawomocnienia wyroku?

Pytanie 1266
Dodano: 31 stycznia 2022

W spółdzielni wpłaty na fundusz remontowy idą na konto 856 Ma, czy robiąc odpis na "4" i "7" powinnam robić odpis na wszystkie wpłaty na 856 zarówno od lokali spółdzielczych własnościowych, jak i odrębnej własności, czy tylko odpis od lokali spółdzielczych własnościowych?

Pytanie 1265
Dodano: 31 stycznia 2022

Do zarządu Sp-ni zgłosił się jeden jej członek z podaniem o wyrażeniu zgody na budowę windy w użytkowanym już od 20 lat bloku. Inwestycję chce sfinansować ze środków własnych i tylko sam chce z niej korzystać. Czy przeprowadzenie takiego przedsięwzięcia jej w ogóle dopuszczalne. A jeśli tak to jak to księgować.

Pytanie 1264
Dodano: 31 stycznia 2022

Czy Spółdzielnia może odliczyć podatek VAT od remontu lokalu użytkowego (obecnie pustostan) stanowiącego mienie Spółdzielni?
1. Remont będzie sfinansowany ze środków zgromadzonych na koncie funduszu remontowego, zgodnie z planem zatwierdzonym uchwałą Rady Nadzorczej. Spółdzielnia posiada w swoich zasobach zarówno lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe na wynajem. Ponadto fundusz remontowy tworzony jest z odpisów w ciężar kosztów GZM. Dotychczas spotkałam się ze stwierdzeniem, że koszt remontu w/w lokalu ewidencjonuje się na koncie 856 w wartości netto.
2. Czy Spółdzielnia może odliczyć podatek VAT od przeprowadzonego remontu lokalu socjalnego dla pracowników Spółdzielni (gospodarzy rejonów). Remont również został sfinansowany z funduszu remontowego na podstawie w/w uchwały. Lokal znajduje się w podziemiach budynku mieszkalnego.

Pytanie 1263
Dodano: 31 stycznia 2022

Zarząd zawarł ugodę sądową z dłużnikiem, który zobowiązał się do spłaty zadłużenia w 24 ratach, w określonej wysokości i terminie, /w ugodzie nie ma nic o opłaceniu odsetek za opóźnione płatności/. Termin spłaty minął. Naliczamy odsetki za opóźnione płatności także od kwoty z ugody przez cały okres jej trwania. Czy możemy je naliczać ? Jeśli nie, to czy można je naliczać po terminie , w którym miało nastąpić spłacenie zadłużenia ?

Pytanie 1262
Dodano: 31 stycznia 2022

Czy te same osoby powołane w skład komisji skrutacyjnej i wyborczej na walnym zgromadzeniu członków spółdzielni mieszkaniowej powinny zasiadać w obydwu komisjach?? Ponadto mam pytanie czy osoby wybrane do komisji wnioskowej na walnym zgromadzeniu członków spółdzielni mieszkaniowej mogą kandydować do rady nadzorczej jak również osoby wybrane do prezydium walnego zgromadzenia czy mogą kandydować do rady nadzorczej.

Pytanie 1261
Dodano: 31 stycznia 2022

Bardzo proszę o pomoc w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym CIT.  Nasze pytanie brzmi następująco :
Czy kwota uzyskana przez Spółdzielnię ze zbycia lokalu mieszkalnego z prawem odrębnej własności na przetargu, wynikająca z różnicy pomiędzy wartością rynkową, a ceną uzyskaną w drodze przetargu, przekazana ( zgodnie ze statutem naszej Spółdzielni ) na fundusz zasobowy zwolniona jest z podatku dochodowego od osób prawnych ?

Pytanie 1260
Dodano: 31 stycznia 2022

Jak zaksięgować przeznaczenie na podstawie uchwały walnego nadwyżki bilansowej po opodatkowaniu na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości dla członków spółdzielni?
Czy można to zrobić zapisem Wn 860 i Ma 647 rozliczając kwotę nadwyżki wg m2 powierzchni lokali objętych członkostwem w spółdzielni?

Pytanie 1259
Dodano: 31 stycznia 2022

Spółdzielnia mieszkaniowa od lat "tworzy" sprawozdania finansowe które są mało zrozumiałe dla "zwykłego członka". Jednym z dokumentów jest formularz podobny w strukturze do umieszczonego na Pana stronie dokumentu spr. finans. spółdzielni.
Innymi dokumentami są np: "informacja dodatkowa do sprawozdania", gdzie jest dużo różnych danych - np wydatki na tzw. Kategorię kosztów "tereny do wspólnego korzystania", są też wyliczone koszty i remonty dla nieruchomości oraz pewne tabele zbiorcze.
Ale tym danym brak przejrzystości, w tym roku poświęciłam dużo czasu i zauważyłam pewne "braki" w informacji dodatkowej.
Stąd moje pytanie:
1. czy spółdzielnia (Zarząd) ma obowiązek napisać sprawozdanie finansowe (czyli informację dodatkową)  tak aby była zrozumiała dla każdego? Np Jako dla każdej kategorii kosztów zestawienie źródła kosztów, kwot i kogo (którą nieruchomość) obciąża..
2. czy jeśli w takim sprawozdaniu brakuje: rozliczenia  kosztów zarządu i administracji (jest tylko sumaryczna kwota), rozliczenia kosztów eksploatacji budynków (nieruchomości), brak rozliczenia kosztów zużycia wody - to można podważyć rzetelność takiej informacji? czy takie kompletne informacje są wymagane prawnie czy to tylko dobra wola Zarządu je podawać?
3. Pomimo, że są różne kategorie kosztów (można to nazwać składnikami tzw czynszu) to wpłata  dokonywana jest na jedno konto (indywidualne dla każdego członka spółdzielni). Z opisywanego wyżej sprawozdania- informacji dodatkowej wynika, że wpłacane kwoty czynszu są przypisywane do określonej kategorii składników czynszu - NIE wg opisu  z polecenia przelewu, ale wg decyzji księgowej? Zarządu? 
Przykład:
nie płacę za ochronę (inna sprawa, że jej fizycznie nie ma, a opłaty są) więc w opisie mojego przelewu do Spółdzielni nie ma opłat za ochronę, a w tabeli ww sprawozdania- inf. dodatk. wynika, że Zarząd zaksięgował mi 100% opłat za ochronę, a "ujął" z innych wpłat (na eksploatację budynku)
Tak postąpił z wpłatami wszystkich członków - często wbrew ich poleceniom z opisu przelewu bankowego. Czy Spółdzielnia może zaksięgować wpłaty inaczej niż to opisał w przelewie wpłacający?

Pytanie 1258
Dodano: 31 stycznia 2022

Od miesiąca prowadzę księgowość w małej Spółdzielni (80 lokali), w swoich zasobach posiadamy tylko lokale mieszkalne, wartość naliczeń miesięcznych wynosi ok. 40.000 zł, czyli rocznie ok. 480.000 zł. Wobec tego korzystamy ze zwolnienia z VAT na podstawie art.43.1.11, ale w tych naliczeniach zawierają się również opłaty za Internet i telewizję kablową ok. 2.500 zł miesięcznie czyli rocznie ok. 30.000 zł.
Mam pytanie dotyczące VAT. Czy od opłat za Internet i tv kablową powinien być naliczany podatek VAT i czy na pewno możemy korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art.43.1.11 ustawy o VAT jeśli mamy te opłaty.