Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 16
Dodano: 11 maja 2005

Zelowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zelowie prosi o informację dotyczącą prawidłowości zapisów przy rozliczeniu centralnego ogrzewania, który z tych zapisów jest prawidłowy:
- czy zwroty (zapis czerwony) na zmniejszenie obciążeń i sprzedaży 204 - 701
- czy zwroty (zapis czarny) na 701 - 204

Jak rozksięgować koszty rozliczenia centralnego ogrzewania w przypadku, gdy jest:
- zwrot - koszty rozliczenia potrącone są z nadpłaty
- dopłata - dopłata zwiększana jest o koszty rozliczenia?

Pytanie 15
Dodano: 11 maja 2005

Mam prośbę o wyjaśnienie kwestii związanej z umarzaniem i wprowadzeniem wieczystego użytkowania gruntów, odpłatnie nabytego aktem notarialnym (opłata 25%). Czy wprowadzona wartość do środków trwałych w wysokości nabycia jest poprawna i w jakiej wysokości powinno się je umarzać.?

Pytanie 14
Dodano: 11 maja 2005

Spółdzielnia mieszkaniowa zakupiła używany od 1985 r budynek garażowy w kwietniu 2004 r. i ustanowiła do 30.04.2004 r. własnościowe prawo do garażu dla swoich członków.
W maju b. r. członkowie wnieśli wpłatę na wymianę dachu na w/w budynku.
Jak należy potraktować w/w wpłaty:
a) wkład budowlany (dopłaty)?;
b) czy należy odprowadzić podatek VAT od wniesionych wpłat, a jeżeli tak, to czy za maj b.r. i czy po wystawieniu faktury przez wykonawcę?;
c) czy wolno odliczyć VAT z faktur?:
  - za wymianę dachu sfinansowaną przez członków spółdzielni,
  - za pomalowanie elewacji sfinansowane z funduszu remontowego spółdzielni.
Nadmienia się, że spółdzielnia odprowadza VAT od miesięcznych opłat eksploatacyjnych, nie korzystając ze struktury sprzedaży.

Pytanie 13
Dodano: 11 maja 2005

Czy istnieje obowiązek prowadzenia rejestru zakupu dla sprzedaży zwolnionej VAT w Spółdzielni Mieszkaniowej?

Pytanie 12
Dodano: 11 maja 2005

Czy refakturowanie usług za media jest objęte szczególnym momentem podatkowym?

Pytanie 11
Dodano: 11 maja 2005

Czy podlegają zwolnieniu od podatku VAT opłaty od czynności wykonywanych przez Spółdzielnie Mieszkaniową w zakresie dostawy mediów do lokali mieszkalnych oraz opłaty z tytułu użytkowania wózkarni, suszarni, zabudowanych części korytarzy piwnicznych?

Pytanie 10
Dodano: 11 maja 2005

W jaki sposób spółdzielnia mieszkaniowa winna dokumentować dla potrzeb podatku od towarów i usług czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, członków spółdzielni będących właścicielami lokali lub na rzecz właścicieli nie będących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Pytanie 9
Dodano: 11 maja 2005

Czy spółdzielnia mieszkaniowa wykonująca czynności zwolnione od podatku VAT ma obowiązek składania deklaracji rozliczeniowej VAT?

Pytanie 8
Dodano: 11 maja 2005

Dotyczy przedmiotu opodatkowania, podstawy opodatkowania i stawki podatku od towarów i usług dla czynności przeniesienia własności lokalu i gruntu na członka spółdzielni mieszkaniowej po 1 maja 2004 roku.

Pytanie 7
Dodano: 11 maja 2005

Czy należy doliczać podatek VAT w wysokości 22% do opłat eksploatacyjnych za lokale użytkowe i garaże członkom spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokali mieszkalnych i dodatkowo własnościowe prawo do lokali użytkowych lub własnościowe prawo do garaży; od części lub całości mieszkań wynajmowanych przez członków na prowadzenie działalności gospodarczej lub od części mieszkań, w którym członek spółdzielni sam prowadzi działalność gospodarczą?