Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 36
Dodano: 03 stycznia 2006

Jestem główną księgową w małej spółdzielni mieszkaniowej od marca b.r.; Spółdzielnia administruje lokalami mieszkalnymi, oraz użytkowymi co do których ich użytkownikom przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Spółdzielnia nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, dysponuje środkami pochodzącymi tylko z tytułu czynszu wnoszonego przez spółdzielców. W księgach rachunkowych spółdzielni widnieje na koncie 642-rozliczenia międzyokresowe bierne, ogromna jak na taką spółdzielnię kwota 344 963,29 zł. Według moich ustaleń składa się ona z nadwyżek finansowych za lata 1995 - 2002r. Jest to rezerwa na wydatki przyszłych okresów, a konkretnie na spłatę zobowiązania wobec banku, jakie powstało w wyniku nie spłacania przez ówczesne Zarządy zaciągniętego kredytu na realizację budownictwa mieszkaniowego. Na to zobowiązanie, w roku 2004 podpisano z bankiem Umowę ugody, która jest realizowana.
Po moim udziale w przeprowadzonym przez Pana szkoleniu nt. zamknięcia ksiąg rachunkowych w spółdzielni mieszkaniowej wiem, że nie mogę utrzymywać dłużej tego stanu rezerw na koncie 642, w związku z tym moje pytanie brzmi: Czy mogę rozwiązać utworzoną rezerwę poprzez zaksięgowanie jej (1) 642/490, oraz zaksięgować zysk z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w latach 1995-2002 (2) 490/845 , czyli "rozliczenie międzyokresowe przychodów"?.
Czy według Pana wiedzy takie księgowanie jest do przyjęcia?

Pytanie 35
Dodano: 03 stycznia 2006

W opracowanej przez Pana wzorcowej Uchwale Zarządu zatwierdzającej podstawowe zasady polityki rachunkowości str 7 Rozdz.2&6 pkt 12 pisze "Nie podlegają amortyzacji środki trwałe zaliczane do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych".
Ja zgadzam się z tym zapisem, ale mam wątpliwości po ostatnim spotkaniu Głównych księgowych w Ustroniu, interpretacje co należy zaliczyć do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych ponieważ zdania są podzielone.
Dam przykład: pawilony usługowe wolnostojące całkowicie wynajęte przez spółdzielnie, sfinansowane kredytem umarzalnym co znajduje odzwierciedlenie w funduszu zasobów mieszkaniowych, w których nie będą ustanawiane spółdzielcze prawa do lokali. Należy amortyzować w koszty operacyjne czy umarzać w ciężar funduszy zasobowych.
Zresztą temat ten został wywołany przez p.Telesfora Żyznowskiego w rachunkowości nr 9/2005r z którego wynika, że pawilony te nie są zaliczane do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych, a zatem należy naliczać amortyzację w ciężar kosztów operacyjnych.
Doceniając Pana znajomość zagadnień spółdzielczości mieszkaniowej jak i fachowość, pozwalam sobie na zadanie pytania : Jakie jest Pana zdanie w przedmiotowej sprawie?.

Pytanie 34
Dodano: 03 stycznia 2006

Jesteśmy małą spółdzielnią i zatrudniamy na stanowisku gospodarza osiedla jednego pracownika na 3/4 etatu. W okresie zimowym przy odśnieżaniu praca wykonywana jest także w soboty i niedziele.
Moje pytania:
1. W jakiej wysokości przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych w sobotę i w niedzielę?
2. Czy ze względu na wykonywaną pracę na wolnym powietrzu w okresie zimowym obowiązani jesteśmy zapewnić gorące posiłki?

Pytanie 33
Dodano: 02 grudnia 2005

Czy zgodnie z nowymi przepisami, chcąc posiadać spółdzielcze prawo do lokalu - ma przedstawić operat szacunkowy określający wartość rynkową zajmowanego lokalu na podstawie którego spółdzielnia określi wysokość kwoty do dopłaty wkładu budowlanego - na podstawie powołanego przeze mnie rzeczoznawcy majątkowego we własnym zakresie i na mój koszt?

Pytanie 32
Dodano: 02 grudnia 2005

Jesteśmy małą spółdzielnią mieszkaniową składającą się z dwóch budynków położonych na jednej działce. Jako Zarząd tej spółdzielni jesteśmy już zmęczeni kolejnymi zmianami ustaw spółdzielczych, a zrobienie z nas w roku 2004 podatników podatku VAT dolało jedynie oliwy do ognia. Co zrobić by pozbyć się tej mitręgi administracyjnej związanej obecnie z funkcjonowaniem spółdzielni, tym bardziej że jesteśmy wystraszeni sankcjami karnymi jakie zostały ostatnio narzucone spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce.

Pytanie 31
Dodano: 02 grudnia 2005

Jesteśmy spółdzielnią mieszkaniową która powstała z podziału dużej poznańskiej spółdzielni mieszkaniowej. Posiadamy 7 budynków mieszkalnych, które zostały oznaczone jako odrębne nieruchomości. Stosowne Uchwały Zarządu spółdzielni w tym zakresie zostały podjęte, są uprawomocnione i pierwsze lokale mieszkalne jak i niektóre użytkowe zostały przeniesione przez członków spółdzielni w własność odrębną. Stoimy przed decyzją co dalej ponieważ utrzymywanie spółdzielni jako tworu w momencie w którym zdecydowana większość lokali zostanie przeniesiona chyba nie ma sensu. Prosimy o podanie jako forma organizacji zarządu naszymi nieruchomościami jest bardziej ekonomiczna spółdzielcza czy też wspólnotowa?

Pytanie 30
Dodano: 02 grudnia 2005

Jesteśmy członkami Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy jest możliwe powstanie wspólnoty mieszkaniowej w budynku którego właścicielem jest spółdzielnia.

Pytanie 29
Dodano: 30 września 2005

Czy jest objęta podatkiem VAT opłata za rozprowadzanie programów radiowo-telewizyjnych na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych nie będących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz rozprowadzanie programów radiowo-telewizyjnych na rzecz pozostałych odbiorców?

Pytanie 28
Dodano: 30 września 2005

Czy koszty ogólne zarządu Spółdzielni mieszkaniowej związane z prowadzonymi inwestycjami mieszkaniowymi należy zaliczyć do kosztów tych inwestycji?

Pytanie 27
Dodano: 30 września 2005

W mojej spółdzielni mieszkaniowej zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej "członkowie Rady, prezydium rady, poszczególnych komisji, członkowie Zarządu oraz zaproszone osoby i protokolant za utracony czas otrzymują ekwiwalent pieniężny w wysokości 15% minimalnego wynagrodzenia". Uważam, że członkowie Zarządu Spółdzielni zatrudnieni na umowę o pracę zaliczani są do ścisłego kierownictwa, mają nienormowany czas pracy i w związku z tym nie powinni pobierać dodatkowego wynagrodzenia z powodu tego, że biorą udział w posiedzeniach (komisjach) Rady Nadzorczej.
Moje pytanie sprowadza się do tego: czy tego rodzaju wynagrodzenie (dla Zarządu) stanowi dla spółdzielni koszty uzyskania przychodów,. Uważam, że wydatki te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 16 ust.1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Czy mam rację? Z takim zapytaniem jako członek spółdzielni zwróciłam się do Urzędu Skarbowego, jednak odpowiedzi nie otrzymałam, gdyż nie jestem stroną o której mówi art. 14a-14c Ordynacji podatkowej.