Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 46
Dodano: 19 lutego 2006

Trzy lata temu SM Bródno zakończyła nową inwestycję, której jesteśmy od tamtego czasu lokatorami. Są to dwa budynki postawione na wspólnym garażu (jedna nieruchomoć), razem 240 mieszkań, ok. 260 miejsc postojowych oraz ok. 7 punktów usługowych (wszyscy kupili lokale). Z uwagi na fakt, iż nasze budynki stawiane były pod rządami przepisów dot. odrębnej własności lokali, w umowach znalazł się zapis mówiący, iż każdy ma obowiązek założyć księgi wiczyste. Po oddaniu bloków do zasiedlenia ustawa była już zmieniona, jednak znacząca większoć lokatorów założyła księgi. Stanowią oni ok. 90% właścicieli mieszkań i może ok. 70% właścicieli miejsc postojowych. W obiekcie własnością Spłdzielni pozostał jeden duży lokal użytkowy (nie jest sprzedany), kilkanaście miejsc postojowych (wynajmowane). Ok. 10% lokatorów posiada własnościowe prawo spółdzielcze. Wokół naszych budynków nie ma w zasadzie przyległego majątku SM, ponieważ okrążone są one ulicami z trzech stron i trawnikiem dzielnicy z czwartej.
Chcemy odłączyć się od SM Bródno. Szukamy wskazówek, jaka forma byłaby najlepsza i być może najtańsza?
Zaznaczam też, że można łatwo policzyć, ile w ciągu tych 3 lat wpłaciliśmy na fundusz remontowy, natomiast w budynku - będącym pod opieką wykonawcy budowlanego w ramach rękojmi - nie zrobiono nic, co byłoby finansowane z takiego funduszu spółdzielni. Wiceprezes ds. finansowych podkreślił w rozmowie z nami, że nie mamy żadnych praw do tych pieniędzy, ponieważ stanowią własność wszystkich członków SM, a to oznacza, że dla nas one de facto przepadły. Nawet ze zbieranych na konserwację środków przeznaczono do tej pory na nasze potrzeby może ok. 5% środków wpłacanych przez nas w czynszach.
Jakie kroki należy podjąć? Czym się kierować przy wyborze formy wyodrębnienia? Jakie to pociąga za sobą koszty?

Pytanie 45
Dodano: 19 lutego 2006

Proszę o informację, czy spółdzielnie mieszkaniowe muszą wprowadzić kasy fiskalne? Proszę o podanie podstawy prawnej.

Pytanie 44
Dodano: 19 lutego 2006

Choć mój problem jest z dziedziny prawa spółdzielczego, zwracam się jednak do Państwa o poradę, a jeśli w żaden sposób nie będą mi Państwo w stanie pomóc, to może chociaż wskażecie mi Państwo, u kogo mógłbym szukać rozwiązania problemu, który zamieszczam poniżej.
Moi rodzice są członkami spółdzielni mieszkaniowej, w której posiadają spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Problem scharakteryzuję pokrótce. Otóż po wielu latach znalazł się właściciel gruntu na którym stoją garaże oraz budynek, w którym zamieszkują moi rodzice. Obecnie przed sądem I instancji toczą się dwie sprawy: o wykup przez spółdzielnię gruntu na którym stoją garaże i budynek oraz o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu.
W przypadku I sprawy: jakimś niewyobrażalnym zbiegiem okoliczności jest, że w żadnej instytucji nie ma dokumentów potwierdzających, że w latach gdy budynek oraz garaże były wznoszone zostało zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami przeprowadzone wywłaszczenie za odszkodowaniem, choć byli prezesi spółdzielni zarzekają się, że takie odszkodowanie było wypłacane. Co ciekawsze nigdzie nie ma pozwolenia na budowę dla garaży. Jakimś cudem te wszystkie dokumenty poginęły.
II sprawa (której dotyczy moje zapytanie): otóż otrzymaliśmy pismo ze spółdzielni informujące każdego mieszkańca bloku, że w przypadku prawomocnego wyroku każdy ze spółdzielców będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz spółdzielni (rozumiem że chodzi o następujący transfer: wyrok zasądzający odszkodowanie: spółdzielnia płaci za bezumowne użytkowanie właścicielowi, a potem obciąża tymi kosztami spółdzielców) zasądzonego odszkodowania na rzecz właściciela za bezumowne korzystanie z gruntu.
Jest to koszt liczony od momentu wpisania działki do ksiąg wieczystych (rok 2003), do momentu wykupu działki przez spółdzielnię (termin nieznany z uwagi na toczące się postępowanie sądowe). Są to niemałe pieniądze bo ok. 2000 zł rocznie w przypadku mieszkania i drugie tyle w przypadku garażu.
Dlatego moje pytanie jest następujące: czy powyższe żądanie zapłaty ze strony spółdzielni jest zgodne z prawem, czy też jest to nadinterpretacja przepisów, lub co gorsza działanie niezgodne z prawem?
Z góry dziękuję za wszelką poradę, a jeśli nie będą mi Państwo w stanie pomóc, za wszelkie wskazówki gdzie mógłbym takiej pomocy szukać.

Pytanie 43
Dodano: 19 lutego 2006

Czy opłaty z tytułu czynszu pobieranego od osób, które mają prawo własnościowe do lokalu a nie są członkami (członkostwo utraciły lub z niego zrezygnowały) podlegają VAT (jaki %) ?

Pytanie 42
Dodano: 19 lutego 2006

Czy wydatki poniesione w związku z organizacją Zebrania Przedstawicieli w Spółdzielni Mieszkaniowej:
- artykuły spożywcze,
- wynajem sali
są kosztem uzyskania przychodów?
czy można od nich odliczyć VAT?

Pytanie 41
Dodano: 19 lutego 2006

Czy wydatki poniesione z związku z uroczystym spotkaniem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej:
- artykuły spożywcze,
- butelka szampana
są kosztem uzyskania przychodów ?
czy od tych zakupów można odliczyć VAT?

Pytanie 40
Dodano: 03 stycznia 2006

Zarząd Spółdzielni podjął uchwałę o wypłaceniu tzw. świadczenia świątecznego ( zamiast premii ) finansowanego z funduszu płac wszystkim w takiej samej wysokości ( nie mamy funduszu socjalnego). Czy Prezesowi Zarządu ( zatrudnienie na podstawie umowy o pracę) wypłatę takiego świadczenia musi akceptować Rada Nadzorcza. Nadmieniamy, że wypłaty te nie powodują przekroczenia planowanego budżetu na fundusz płac na rok bieżący.

Pytanie 39
Dodano: 03 stycznia 2006

Korzystając z zaproszenia, jakie otrzymaliśmy na ostatnim szkoleniu w Białymstoku do składania zapytań w formie elektronicznej, co do działalności Spółdzielni Mieszkaniowych ośmielamy zwrócić się do Pana o wyrażenie swej opinani na temat refakturowania energii elektrycznej. Sprawa dotyczy programu komputerowego do wystawiania faktur. Zakład energetyczny na fakturach za energię elektryczną wystawia cenę jednostkową wyrażoną w czterech miejscach po przecinku. Nasz nowo zakupiony program niestety nie posiada takiej możliwości i jako cenę jednostkową przyjmuje kwotę z dwoma miejscami po przecinku. Czy Pana zdaniem dopuszczalne jest przyjęcie do faktury ilości odsprzedawanej energii nie w jednostkach a w 100 jednostkach i ceny jednostkowej jako kwoty wyrażonej do dwóch miejsc po przecinku? Działania matematyczne w obu przypadkach dają identyczne kwoty podatku VAT i wartości brutto. W naszej Spółdzielni zdania na powyższy temat są podzielone a nasz urząd skarbowy nie spotkał się jeszcze z tego typu problemem.Do tej pory refaktury za energię elektryczną wystawialiśmy ręcznie, więc też nie mieliśmy takiego kłopotu. Bylibyśmy Panu bardzo wdzięczni gdyby zechciał Pan nam pomóc w tej sprawie.

Pytanie 38
Dodano: 03 stycznia 2006

Czy lokale usytuowane na parterze powinny ponosić opłaty za koszty utrzymania dźwigów? Proszę o podstawę prawną.

Pytanie 37
Dodano: 03 stycznia 2006

Zgodnie z aktualnymi przepisami przy przekształceniu lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu spółdzielnia powinna udzielić upustu w wysokości 50 % od pomocy uzyskanej przez spółdzielnie ze środków pomocy publicznej. Czy upust ten dotyczy tylko umorzonej części kredytu bankowego, czy również innych środków uzyskanych przez spółdzielnie np. na docieplenie budynków (lata od 1993 do 1995 r.)?
Wkłady nie były podwyższane o wartość uzyskanej pomocy na docieplenie. Czy nasza spółdzielnia, która wydzieliła się ze Starówki (Starówka spłaciła za lokatorów kredyt bankowy, natomiast nie spłacili go jeszcze lokatorzy) powinna udzielać upustu od kredytu bankowego? Spółdzielnie posiada środki na Fundusz zasobów mieszkaniowych. Bardzo proszę o możliwie szybki zamieszczenie odpowiedz na Pana stronie internetowej.