Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 76
Dodano: 25 lipca 2006

Czy można odliczyć VAT (oczywiście proporcjonalnie) od faktury dotyczącej poniesionych kosztów remontu jeżeli zgromadzone odpisy na funduszu remontowym pochodzą z okresu kiedy spółdzielnia nie była jeszcze podatnikiem podatku VAT?

Pytanie 75
Dodano: 25 lipca 2006

Spółdzielnia otrzymuje prowizję z tytułu przekazywania do K.U. "FILAR" składek za indywidualne ubezpieczenie mieszkań lokatorów. Czy wystawiona przez Spółdzielnię faktura za taką usługę powinna być opodatkowana podatkiem VAT, jeśli nie jest to działalność statutowa Spółdzielni oraz czy od takich przychodów należ zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych.

Pytanie 74
Dodano: 25 lipca 2006

Jak zaksięgować sprzedaż akcji "FILAR", które Spółdzielnia Mieszkaniowa zamierza odsprzedać z zyskiem. Jak taka transakcja się ma do podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych.

Pytanie 73
Dodano: 25 lipca 2006

Spółdzielnia nasza dociepla swoje budynki,
- oprócz docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachów prowadzi również dodatkowe prace związane z procesem termomodernizacyjnym czyli wymienia okna na klatkach schodowych na mniejsze zabudowując otwory a także modernizuje istniejącą już instalację systemu grzewczego.
Korzysta z kredytu inwestorskiego NOWY DOM - remont z premią termomodernizacyjną z BGK,
- zabezpieczeniem, którego są wierzytelności od członków z tytułu udziału w spłacie kredytu remontowego,
- kredyt do spłaty rozłożony na 10 lat spłacany w systemie miesięcznym,
- warunkiem uzyskania kredytu z banku było wykazanie, że co najmniej 70% funduszu remontowego zabezpiecza I ratę kredytu i odsetek. Byliśmy też zobowiązani do przedstawienia projekcji finansowych na 10 lat, między innymi z przepływów finansowych na funduszu remontowym z uwzględnieniem kredytu i jego spłaty.
a teraz trochę cierpliwości, poniżej przedstawiamy w jaki sposób przeprowadziliśmy ten proces z prośbą o ustosunkowanie się, a jeżeli postępujemy w niezgodzie z przepisami to na co możemy być narażeni?
Całość nakładów gromadzimy na koncie środków trwałych w budowie. (080/201)
Do wysokości wkładu własnego faktury opłacane są z własnych środków, (201/136)
potem korzystamy z kredytu.(201/135).
Po zakończeniu procesu zwiększamy wartość budynku (010/080)
jednocześnie zwiększamy wartość wkładów i zawieszamy do spłaty na koncie (241/804,805 indywidualnie).
Finansowanie:
- udział własny finansujemy funduszem remontowym (856/241),
- otrzymaną premią termomodernizacyjną zmniejszamy kredyt do spłaty i zobowiązanie (135/241).
w tym stanie rzeczy kwota zaciągniętego kredytu na danym budynku czyli saldo konta 135 i 241 są sobie równe.
Spłata kredytu:
Ponieważ sam proces ma służyć oszczędnościom na cieple, rada spółdzielni obniżyła zaliczkę na opłaty za centralne ogrzewanie w budynkach ocieplonych i zwiększyła odpis na fundusz remontowy przeznaczając go na spłatę kredytu i odsetek.
Bank sam dokonuje spłaty kredytu zabierając z konta bieżącego zapisujemy to 856/136,
pobiera również odsetki z konta bieżącego 856/136
o kwotę spłaconego kredytu zmniejsza się również zadłużenie, które księgujemy 241/135.
Po zakończeniu procesu termomodernizacji przesłaliśmy członkom rozliczenie w którym wykazaliśmy o ile zwiększyliśmy wkład, ile kredytu zostało do spłaty, oraz że spłata kredytu będzie następować z wpłat wnoszonych na fundusz remontowy. Żaden członek nie wniósł do tego zastrzeżeń.
Bardzo zależy nam na prawidłowym ujęciu w/w procesów pod wszelkimi aspektami finasnowo-podatkowymi. Pierwsze spłaty rozpoczęliśmy od 01.01.2006 (6 budynków) ale już w roku 2006 dopieplamy (21 budynków).
Śledzimy dyskusje w sejmie na temat docieplania i Pana strony internetowe.
uzasadnienie naszego postępowania:
podatek od osób fizycznych - ulga;
- w roku 2005 wkład własny, spłata od 01.01.2006 r (obecnie ulga nie obowiązuje a obowiązywała na remont i modernizację),
podatek od osób prawnych;
- to prawda, że koszty modernizacji nie mogą być bezpośrednio zaliczane do uzasadnionych kosztów uzyskania - kosztem jest amortyzacja, w spółdzielni zasobów mieszkaniowych się nie amortyzuje lecz umarza, natomiast kosztem jest odpis na fundusz remontowy,
- wg ustawy o spółdzielniach art. 10 i 173 mówi o obowiązku wniesienia uzupełnienia wkładu - ci którzy mają docieplone budynki wpłacają więcej na fundusz remontowy niż pozostali,
uznajemy, że proces docieplania powinien zwiększać wartość początkową budynku.
Znając Pana i Pana fachowość bardzo liczymy, że pomoże Pan w naszym dylemacie. Temat coraz bardziej zaczyna interesować spółdzielnie, coraz to więcej spółdzielni z braku własnych środków jak również jej mieszkańców sięga po kredyty.

Pytanie 72
Dodano: 25 lipca 2006

Niech wolno mi będzie przedstawić patologię z jaką mamy do czynienia w SM "Ziemi Krakowskiej" w Krakowie , ul. Królewska 57. Nasza spółdzielnia liczy ok.2400 członków, jednakże ok.800 członków to osoby posiadające mieszkanie w zasobach spółdzielni (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności ), nie ma mieszkań tzw. lokatorskich. Pozostała reszta ok.1600 osób to tzw. członkowie oczekujący, czyli osoby nie mające mieszkań w zasobach spółdzielni. Ta grupa osób została dopisana do naszej spółdzielni na początku lat 90-tych z rozpadających się wtedy wojewódzkich struktur spółdzielczych. Lista tych osób ma więc ok.15-20 lat.Przypuszczamy, iż część osób nie żyje, część wyjechało z Krakowa, część zapomniało, iż jest członkiem oczekującym. Jesteśmy przekonani, że większość z tych osób, które żyją nie jest przez władze naszej spółdzielni w ogóle informowanych o zebraniach grup członkowskich. Dowodem na to jest fakt, że reprezentująca tę grupę członków oczekujących to ostatnio (21.06.2006 roku ) 13- osobowa grupa przedstawicieli na ZPCZ, to wyłącznie pracownicy spółdzielni (6 osób), członkowie RN (3 osoby), wykonawcy inwestycji zleconych przez Zarząd (4 osoby), (w ubiegłym roku do tej grupy należeli jeszcze członkowie Zarządu SM.) W tym roku tylko 1 przedstawiciel reprezentował mieszkańców z zasobów spółdzielni, z osiedla Żabiniec nie było przedstawicieli , gdyż zbojkotowali ZGCZ , ponieważ i tak zawsze przegrywamy w głosowaniach, ponieważ przedstawiciele tzw "lodówki" mają zawsze większość. 21 czerwca 2006 roku na ZPCZ było 14 przedstawicieli, wyniki głosowania - 13 zawsze "za", 1 najczęściej "przeciw".Doszło do kuriozalnej sytuacji, że najwyższe władze naszej spółdzielni są wybierane dzięki użyciu personaliów "martwych dusz".
Można byłoby się z tą pozorowaną demokracją spółdzielczą zgodzić, ale niestety SM "Ziemi Krakowskiej" stoi na skraju bankructwa , pomimo podwyższania opłat (opłata eksploatacyjna od 1 m kw. jest najwyższa w Krakowie ), fundusz remontowy jest tylko pustym zapisem w pasywach bilansu, stale rośnie, ale środków finansowych nie ma , więc remonty przeprowadzane są tylko na zasadzie "straży pożarnej". Spółdzielnia nie ma płynności finansowej , bez przerwy jest zagrożenie wyłączenia dostaw gazu dla osiedla.
Spółdzielnia prowadzi działalność inwestycyjną i są ogromne problemy z zakończeniem budowy bloków, chociaż prawo odrębnej własności dla przyszłych mieszkańców zostało już ustanowione i ludzie pieniądze wpłacili. Wykonawcami inwestycji spółdzielczych są krewni pani wiceprezes (mąż , szwagier). Niestety , pomimo prawie 5 lat walki z Zarządem i RN , nie mamy wpływu na zarządzanie spółdzielnią. Są prawomocne wyroki sądowe korzystne dla spółdzielców , ale nie respektowane przez Zarząd i RN ( wyroki oraz uzasadnienia dostępne na stronie : www.zabiniec.republika.pl - w zakładce dowody nadużyć w spółdzielni ), ale to nie zmieniło naszej sytuacji.
Czy nie można coś zmienić, aby przedstawiciele tzw. "lodówki" nie decydowali o naszych opłatach, o wyprzedaży majątku spółdzielni "po cenach i na warunkach wg uznania Zarządu" ( taka uchwała została podjęta 21.06.2006 r.). Część spółdzielców już się poddała, zajęta pracą , dziećmi, nie ma czasu. Ludzie przeklinają i płacą. Powstało Stowarzyszenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Ziemi Krakowskiej" (www.zabiniec.krakow.pl), ale w zasadzie jest bezsilne. Ubiegłoroczna zmiana ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych , zamiast zaostrzyć sankcje wobec niegospodarności ,to je złagodziła, w zasadzie zapewnia bezkarność członkom zarządu i rad nadzorczych.
Czy Pan może nam podpowiedzieć, co mamy dalej robić ?

Pytanie 71
Dodano: 03 lipca 2006

Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Skierniewicach, uprzejmie prosi o rozstrzygnięcie problemu dotyczącego przeszacowania wkładów budowlanych i mieszkaniowych na dzień 01.01.1995 r.
Po dokładnej analizie jaką przeprowadziłam, stwierdzam , iż Spółdzielnia dokonała przeszacowania (rewaluacji) wkładów budowlanych i mieszkaniowych co jest zgodne z rop. MF z dn. 20 stycznia 1995 r.
Czy przeszacowania (rewaluacji) wkładów budowlanych i mieszkaniowych winno zmniejszać fundusz zasobów mieszkaniowych?

Pytanie 70
Dodano: 03 lipca 2006

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej warunków zamiany mieszkań w zasobach tej samej spółdzielni.
Do Zarządu wpłynęły podania o wyrażenie zgody na zamianę mieszkań, problem jest w tym że jedno jest spółdzielcze własnościowe ( kredyt spłacony w całości) a drugie spółdzielcze lokatorskie z kredytem mieszkaniowym.
Czy wyrażając zgodę na zamianę spółdzielnia musi rozliczyć wkład mieszkaniowy i budowlany i odpowiednio zaksięgować, czy sprawy finansowe zostają w gestii członków (oczywiście nowy nabywca mieszkania lokatorskiego przejmuje kredyt do spłaty).

Pytanie 69
Dodano: 03 lipca 2006

W naszej spółdzielni pojawił się problem, na temat którego zdania i opinie są podzielone.
Korzystając z Pańskiej szerokiej znajomości zagadnień księgowości i spółdzielczości zwracamy się z prośbą, cze zechciałby Pan wyrazić swój pogląd na poniżej przedstawione zagadnienie.
Obecnie z majątku spółdzielni wyodrębniają się lokale na odrębną własność. Spółdzielnia ubezpieczając budynek (majątek spółdzielni) za pisemną zgodą właściciela wyodrębnionego lokalu ubezpiecza także taki lokal (nie jest majątkiem spółdzielni). Czy w wymienionej sytuacji cała kwota składki ubezpieczenia stanowi dla spółdzielni koszty uzyskania przychodu?

Pytanie 68
Dodano: 18 maja 2006

Ostatnio dowiedzieliśmy się, że nasza Spółdzielnia od momentu istnienia nie poddała się lustracji. A przeczytałam, że powinna poddawać się co trzy lata. Że koszty lustracji są duże . Nasza Spółdzielnia nie ma dużych pieniędzy. Jak to załatwić?

Pytanie 67
Dodano: 18 maja 2006

Metraż naszych mieszkań to od 24,5 - 27 - 49- 52,5 do 81 m. Poprzedni Zarząd też społecznie pracujący ustalił, że koszty eksploatacyjne dla każdego lokalu będą takie same i ustali je na 100 zł. Czy tak się praktykuje i czy są jakieś przepisy mówiące jak prawidłowo ustalać te koszty eksploatacyjne. Czy nie powinny one zależeć od powierzchni mieszkalnej? Czy lokal 24,5 ma ponosić na ten cel 100 zł co lokal 81 m.? A jak to się ma do w/w lokali użytkowych?