Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 1256
Dodano: 10 maja 2021

Jaką stawkę należy przyjąć dla lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej? Pytanie dotyczy zimnej wody 8% czy 23%, jeżeli w spółdzielni mamy stawkę dla lokali użytkowych 23% czy jest to prawidłowe?

Pytanie 1255
Dodano: 10 maja 2021

Mieszkanie stanowi odrębną nieruchomość. Po zmianie właściciela na mnie w akcie notarialnym jest dużo danych osobowych mojego rodzeństwa, mamy i zmarłego taty (zniesienie współwłasności). Chce zgłosić zmianę w spółdzielni? Czy wystarczy okazanie aktu/księgi wieczystej? Czy konieczna jest kopia dokumentu?

Pytanie 1254
Dodano: 10 maja 2021

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może amortyzować nową wiatę śmietnikową z funduszu remontowego w kwocie zakupu (koszt zakupu wiaty 4.000 zł) tj. 100 % wartości zakupu? Jaki % amortyzacji powinna przyjąć dla wiaty śmietnikowej zgodnie z obowiązującym Wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych i które przepisy tę kwestię regulują?

Pytanie 1253
Dodano: 10 maja 2021

Chciałam zapytać czy w spółdzielniach mieszkaniowych może być i prawidłowym jest przeksięgowywanie nadwyżki w opłatach za mieszkanie wynajmowane na fundusz zasobowy?

Pytanie 1252
Dodano: 10 maja 2021

Jesteśmy małą spółdzielnią mieszkaniowa, wystąpiliśmy o otrzymanie dotacji na termomodernizację budynku, zakwalifikowywaliśmy się do dotacji. Wszystkie koszty związane z tą termomodernizacją księgowaliśmy na konto – termomodernizacja budynku . Po zakończeniu inwestycji wszystkie wydatki zostały przedstawione w celu otrzymania dotacji. Otrzymaliśmy tylko 50% dotacji. I mam pytanie:
1.Czy wszystkie wydatki termomodernizacji zwiększają wartość środka trwałego budynku?
2.Jak mam prawidłowo zaksięgować pozostałe wydatki na które nie otrzymaliśmy dotacji, czy można obciążyć tymi wydatkami fundusz remontowy?

Pytanie 1251
Dodano: 10 maja 2021

Mam pytanie dotyczące księgowania faktur, które spółdzielnia otrzymała w styczniu 2021 r. z datą wystawienia faktury 05.01.2021 r. za usługę, której koszt ma być pokryty z funduszu remontowego. Protokół odbioru robót został sporządzony w dniu 4.01.2021 r. przy czym sporządzający protokół wskazali, że robota została wykonana w okresie od 01.12.2020 r. do 23.12.2020 r.
W, którym okresie sprawozdawczym powinien prawidłowo zostać ujęty ten wydatek z funduszu remontowego, czy jeszcze w grudniu 2020 r. (w którym rzeczywiście została wykonana usługa), czy w styczniu 2021 r. z chwilą odebrania tej usługi oraz w dacie wystawienia i otrzymania tej faktury?

Pytanie 1250
Dodano: 10 maja 2021

Radca prawny pisze dla nas nowy statut. Czy koszt tej usługi zwiększy koszty zarządu czy też pozostałe koszty operacyjne?

Koszty związane z napisaniem nowego statutu obciążają koszty zarządu spółdzielni a nie konto 760.

Pytanie 1249
Dodano: 10 maja 2021

Proszę o informację jak prawidłowo powinny być zaksięgowane poniższe operacje.
Spółdzielnia mieszkaniowa posiada kredyty mieszkaniowe na uzupełnienie wkładów mieszkaniowych. Spłacane są one przez członków spółdzielni, którzy zajmują lokal mieszkalny obciążony tym kredytem zgodnie z ustawą o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych. Raty kredytu przez mieszkańców spłacane są wg Normatywu.
1) W jaki sposób należy zaksięgować operacje związane z naliczeniem normatywu (doliczany jest do czynszu mieszkańców) w danym miesiącu- poprzednia księgowa księgowała to na kontach:
201 Rozrachunki z tytułu czynszu WN
203 Rozrachunki z tytułu Normatywu MA
203 Rozrachunki z tytułu Normatywu WN
805 Fundusz Zapasowy z tytułu normatywu Ma
2) W jaki sposób należy zaksięgować operacje związane ze spłatą kredytu spółdzielni z naliczonymi odsetkami na rzecz banku dokonywaną co kwartał?

Pytanie 1248
Dodano: 10 maja 2021

Czy z środków funduszu remontowego danej nieruchomości można finansować wynagrodzenie inspektora nadzoru oraz przeglądy roczne i pięcioletnie instalacji gazowej, wentylacyjnej, elektrycznej w spółdzielni mieszkaniowej. Inspektor nadzoru pracuje na umowę zlecenie na czas nieokreślony (budowlaniec).

Pytanie 1247
Dodano: 10 maja 2021

1.W budynku stanowiącym jedną nieruchomość znajdują się lokale mieszkalne oraz lokal użytkowy ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu i lokal użytkowy stanowiący odrębną własność. Wyniki z eksploatacji i utrzymania nieruchomości kształtują się następująco: lokale mieszkalne -  niedobór w wysokości 4.000 zł
Lokal użytkowy własnościowy  - nadwyżka  8.000 zł (po opodatkowaniu)
Lokal użytkowy wyodrębniony -  nadwyżka 6.000 zł (po opodatkowaniu)
Wyniki są ewidencjonowane osobno na koncie 647.
Czy wyniki należy zsumować, potraktować jako jeden wynik z nieruchomości i uwzględnić w kalkulacji opłat dla całej nieruchomości tzn. lokali mieszkalnych i użytkowych  razem, czy odrębnie w takich wysokościach w jakich zostały osiągnięte?
2. W budynku administracyjnym Spółdzielni (mienie spółdzielni) znajduje się lokal użytkowy ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. Wynik z eksploatacji i utrzymania tego lokalu po opodatkowaniu, ewidencjonowany na koncie 647 to nadwyżka 15.000 zł (od lat co roku występuje tam nadwyżka) Czy utrzymywanie jej i brak skalkulowania w opłatach jest prawidłowe?