Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 1234
Dodano: 02 kwietnia 2020

Obciążamy kilku mieszkańców naszej spółdzielni opłatą za czyszczenie przewodu dymowego - mieszkańcy ci odłączyli się od CO spółdzielni, mają swoje piece i swoje przewody dymowe. Czy należy tą czynność opodatkować VAT (jesteśmy podatnikiem VAT czynnym)?

Pytanie 1233
Dodano: 02 kwietnia 2020

Spółdzielnia rozpocznie budowę budynku mieszkalnego z mieszkaniami lokatorskimi dla członków spółdzielni.
Członkowie spółdzielni mają wpłacić 30% wartości lokalu mieszkalnego natomiast resztę kosztów budowy spółdzielnia pokrywa z własnych środków.
Mam pytania:
1) Czy wkłady wpłacone przez członków w wysokości 30% mają być zaksięgowane na funduszu wkładów mieszkaniowych w wysokości wpłaconego wkładu (brutto), czy pomniejszone o należny podatek VAT (netto)?
2) Jak ująć wpłaty wkładu w księgach rachunkowych?
3) Jakie powinny być księgowania w księgach rachunkowych w momencie ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego?
4) czy w momencie likwidacji spółdzielni mieszkania lokatorskie:
- stają się z automatu własnością członków i jakie wtedy byłyby księgowania?
- jeżeli jednak nie, to jak należy postąpić wtedy z mieszkaniami lokatorskimi?

Pytanie 1232
Dodano: 02 kwietnia 2020

Oto zapis w Statucie odnośnie terminu udzielania odpowiedzi członkom
par.25. Wnioski i skargi członków skierowane do Rady Nadzorczej powinny być rozpatrzone w ciągu trzech miesięcy od dnia ich złożenia. O sposobie załatwienia wniosku lub skargi Rada Nadzorcza zawiadamia zainteresowanego członka na piśmie w ciągu 14 dni od dnia rozpatrzenia sprawy.
Czy termin odpowiedzi, ustalony aż na 3 miesiące jest zgodny z prawem? Czy Rada może ustalać własne terminy, nie bacząc np. na zapisy Kpa obowiązujące w urzędach ?

Pytanie 1231
Dodano: 02 kwietnia 2020

Proszę o informację uszczegóławiającą pytanie 1184 z dnia 05.06.2018
Odpowiedź sugeruje przyjęcie mieszkania do SM ( spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) przejętego za długi na środki trwałe, jednak w jakie koszty powinna być ujęta amortyzacja.
Moim zdaniem powinna być kosztem danej nieruchomości.

Według mojej oceny przejęcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, przejętego przez Spółdzielnię za długi, zwiększa wartość środków trwałych – pod warunkiem, że wartość ta nie przekracza wartości netto ujęcia księgowego wartości lokalu. W związku z powyższym wartość amortyzacji powinna być wcześniej zdjęta po przez księgowanie MA środek trwały WINIEN amortyzacja.

Pytanie 1230
Dodano: 02 kwietnia 2020

Czy prawidłowa jest poniższa ewidencja opłaty przekształceniowej za grunt w spółdzielni mieszkaniowej:
1. Przyjęcie środka trwałego do ewidencji:
- WN konto 010 środki trwałe – grunty własne
- MA konto 249 rozrachunki z tytułu otrzymanego zaświadczenia w analityce urząd gminy
2. Naliczenie w wartości z punktu 1.:
- WN konto 240 pozostałe rozrachunki w analityce lokator
- MA konto 802 fundusz zasobów mieszkaniowych – grunty własne
3. zapłata rocznej opłaty do Gminy:
- WN konto 249 rozrachunki z urzędem gminy
- MA konto 131 rachunek bankowy
4. Miesięczne naliczenia w opłatach dla lokatorów:
- WN konto 204 rozrachunki z tyt. opłat za używanie lokalu
- MA konto 240 pozostałe rozrachunki w analityce lokator
Wcześniej zaksięgowałam tę opłatę z wkładami mieszkaniowymi, ale informacja Departamentu Rachunkowości MF jednoznacznie mówi, że to nieprawidłowe.
Jak powinna wyglądać ewidencja w przypadku gdy przekształcenie dotyczy gruntów będących mieniem spółdzielni? Sfinansowanie opłat rocznych będzie następować z wpłat najemców lokali użytkowych.

Pytanie 1229
Dodano: 02 kwietnia 2020

Czy pisma z nowymi stawkami tzw. czynszu oraz inne wyliczenia/rozliczenia opłat przesłane mailem - w postaci pdf powinny być podpisane odręcznie, i przez kogo?

Pytanie 1228
Dodano: 02 kwietnia 2020

Jako Spółdzielnia Mieszkaniowa przejmujemy wspólnoty mieszkaniowe na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością. Wspólnoty nie są zarejestrowane w KRS.
Wspólnoty Mieszkaniowe posiadają uchwałę: „na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o własności lokali ustala zakres i sposób prowadzenia pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów oraz rozliczeń z innych tytułów, zwanej dalej ewidencją”.
W związku z powyższym czy mamy obowiązek sporządzać sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej (opatrzone podpisem elektronicznym zarządcy) i wysyłać je do Urzędu Skarbowego zgodnie z ustawą o rachunkowości? Czy przedstawiamy sprawozdanie finansowe na podstawie ustawy o własności lokali?

Pytanie 1227
Dodano: 02 kwietnia 2020

Pytanie o fundusz remontowy.
Zarząd Spółdzielni podjął uchwałę o podniesieniu odpisu na fundusz remontowy (konkretnego osiedla ) w związku z zaistniała pilną potrzebą wymiany instalacji gazowej.
Wzrost z 0,30 zł do 2 zł /m2.
Tryb powiadomienia był natychmiastowy, tzn. nie otrzymali karencji w czasie tylko uchwała weszła w życie z dniem podjęcia czyli 01.01.2019 i od razu zwiększono im odpis na fundusz.
Mieszkańcy wpłacili powiększony czynsz ale w krótkim czasie zaczęły się głosy ( bunty ) o bezprawnych podniesieniu odpisu.
Zorganizowaliśmy spotkanie, wyjaśniliśmy mieszkańcom potrzebę i wspólnie ustaliliśmy że od 1.02.2019 fundusz będzie wynosił 1zł /m2.
Problem jest taki, że są ze 3 osoby i żądają zwrotu pieniędzy z funduszu remontowego za ten Styczeń – który twierdzą, że sobie bezprawnie, bez ich zgody podnieśliśmy.
Swoją droga zażądali zatrudnienia innego specjalisty gazownika, który ma ponownie ocenić instalacje gazowa bo uważają że jest sprawna.....
No i co teraz z tym zrobić – można im wypłacić ? ( bo my raczej nie chcemy, księgowo mały problem, a i ta wymiana prawdopodobnie będzie konieczna w niedalekiej przyszłości więc pieniądze są potrzebne )
Na jakiej podstawie ? a może można zatrzymać te pieniądze ? jakich dokumentów zażądać a jakie zrobić jeśli trzeba?

Pytanie 1226
Dodano: 02 kwietnia 2020

Spółdzielnia w trakcie postępowania sądowego uzyskała kwotę za służebność przesyłu. Kwotę tą chce przeznaczyć na GZM. Czy w związku z tym Spółdzielnia ma obowiązek wystawienia faktury VAT instytucji z jaką wygrała postępowanie sądowe, jeśli tak czy to ma być stawka zwolniona czy 23%?

Pytanie 1225
Dodano: 02 kwietnia 2020

Mieszkam w budynku, który powstał w latach 50-tych, posiada status Wspólnoty Mieszkaniowej. Część lokali jest w posiadaniu Gminy Kielce, część jest wykupionych przez osoby prywatne. Naturalnie są też części wspólne (klatka schodowa, strych lokatorski). Jest też lokal mieszkalny, do którego własność uzurpuje sobie Wspólnota. Lokal powstał na bazie większej części poddasza (strychu). Adaptacja na realizację przekształcenia poddasza w mieszkanie przebiegała kilka lat.
Decyzją administracyjną Gminy Miasta Kielce (prawomocną) w 1990 otrzymałem zgodę (w formie pozwolenia na budowę) na adaptację części poddasza na lokal mieszkalny. Integralną częścią owej zgody był zatwierdzony przez gminę projekt architektoniczny/techniczny, według którego w późniejszym czasie powstał lokal mieszkalny.
W momencie rozpoczęcia prac w ramach realizacji projektu, w 1991 roku powstały murowane ściany oddzielające wydzieloną pod lokal mieszkalny część poddasza od pozostałej jego części. Od tego czasu oba lokale posiadają oddzielne wejścia i są fizycznie oddzielone od siebie i pozostałych części budynku. Adaptacja trwała kilka lat. W roku 2004 uzyskałem decyzję administracyjną zezwalającą mi na użytkowanie lokalu do celów mieszkalnych.
W tym samym roku w życie weszła ustawa o Wspólnotach Mieszkaniowych. Lokal jest przeze mnie użytkowany od 2004r. Decyzję zezwalającą na użytkowanie lokalu uzyskałem jednak już po wejściu w życie ustawy o Wspólnotach Mieszkaniowych.
Lokal w 100% powstał ze środków prywatnych inwestora. Ani Gmina, ani Wspólnota nie partycypowały w kosztach przeprowadzonej adaptacji.
Ten nowy lokal do dziś z punktu prawnego nie został wyodrębniony, ani nie zostały dokonane zmiany w aktach własnościowych właścicieli mieszkań (istota części wspólnych). Nieprawdziwy jest też stan prawny powierzchni lokali niezbędny do naliczania podatków i pewnie też inne kwestie prawne nie funkcjonują w tym obszarze poprawnie.
Czas na pytania:
1. Kto jest właścicielem lokalu powstałego wskutek adaptacji? Kto zatem za jego wynajem może pobierać pożytki?
2. Czy mogą być naliczane obciążenie na fundusz remontowy dla użytkownika lokalu? Jeśli tak, to proszę o podanie podstawy prawnej.
3. Czy wysokość czynszu może być ustalona dla tego konkretnego lokalu w dowolnej wysokości?
4. Kto jest odpowiedzialny za formalności związane z wyodrębnieniem lokalu i kto powinien ponieść za to koszty?