Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 1236
Dodano: 10 maja 2021

Regulamin Rady Nadzorczej ma zapis. Członków zarządu wybiera się z pośród członków spółdzielni mieszkaniowej. W statucie nie ma takiego warunku. Czy taki zapis w Regulaminie Rady jest zgodny z obowiązującym prawem o spółdzielniach mieszkaniowych?

Pytanie 1235
Dodano: 10 maja 2021

Prezes zarządu złożył rezygnację. Rada rezygnację przyjęła, na tej podstawie została wypowiedziana umowa o pracę - 3 miesięczny okres wypowiedzenia. I tu kilka pytań
1.zgodnie ze statutem rada powołuje członka zarządu, w tym może być to osoba z zewnątrz. Czy można powołać w miejsce prezesa np osobę będącą zarządcą nieruchomości i np. na podstawie umowy o pracę zatrudnić go jako Prezesa - czy tu wymagana będzie zgoda walnego zgromadzenia (zarząd o tym nic nie stanowi)
2.powiedzmy, że mamy nowego prezesa. Oznacza to, że stary i nowy prezes otrzymują wynagrodzenie, z kolei co z zakresem czynności ? stary prezes został odwołany z funkcji prezesa ale ma umowę wypowiedzianą jako prezes
3.stary prezes stwierdził, że nic nie będzie robił. Blok jest w trakcie remontu, kto odpowiada za rozliczenie remontu
4.z kim stary prezes musi sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy ?

Pytanie 1234
Dodano: 02 kwietnia 2020

Obciążamy kilku mieszkańców naszej spółdzielni opłatą za czyszczenie przewodu dymowego - mieszkańcy ci odłączyli się od CO spółdzielni, mają swoje piece i swoje przewody dymowe. Czy należy tą czynność opodatkować VAT (jesteśmy podatnikiem VAT czynnym)?

Pytanie 1233
Dodano: 02 kwietnia 2020

Spółdzielnia rozpocznie budowę budynku mieszkalnego z mieszkaniami lokatorskimi dla członków spółdzielni.
Członkowie spółdzielni mają wpłacić 30% wartości lokalu mieszkalnego natomiast resztę kosztów budowy spółdzielnia pokrywa z własnych środków.
Mam pytania:
1) Czy wkłady wpłacone przez członków w wysokości 30% mają być zaksięgowane na funduszu wkładów mieszkaniowych w wysokości wpłaconego wkładu (brutto), czy pomniejszone o należny podatek VAT (netto)?
2) Jak ująć wpłaty wkładu w księgach rachunkowych?
3) Jakie powinny być księgowania w księgach rachunkowych w momencie ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego?
4) czy w momencie likwidacji spółdzielni mieszkania lokatorskie:
- stają się z automatu własnością członków i jakie wtedy byłyby księgowania?
- jeżeli jednak nie, to jak należy postąpić wtedy z mieszkaniami lokatorskimi?

Pytanie 1232
Dodano: 02 kwietnia 2020

Oto zapis w Statucie odnośnie terminu udzielania odpowiedzi członkom
par.25. Wnioski i skargi członków skierowane do Rady Nadzorczej powinny być rozpatrzone w ciągu trzech miesięcy od dnia ich złożenia. O sposobie załatwienia wniosku lub skargi Rada Nadzorcza zawiadamia zainteresowanego członka na piśmie w ciągu 14 dni od dnia rozpatrzenia sprawy.
Czy termin odpowiedzi, ustalony aż na 3 miesiące jest zgodny z prawem? Czy Rada może ustalać własne terminy, nie bacząc np. na zapisy Kpa obowiązujące w urzędach ?

Pytanie 1231
Dodano: 02 kwietnia 2020

Proszę o informację uszczegóławiającą pytanie 1184 z dnia 05.06.2018
Odpowiedź sugeruje przyjęcie mieszkania do SM ( spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) przejętego za długi na środki trwałe, jednak w jakie koszty powinna być ujęta amortyzacja.
Moim zdaniem powinna być kosztem danej nieruchomości.

Pytanie 1230
Dodano: 02 kwietnia 2020

Czy prawidłowa jest poniższa ewidencja opłaty przekształceniowej za grunt w spółdzielni mieszkaniowej:
1. Przyjęcie środka trwałego do ewidencji:
- WN konto 010 środki trwałe – grunty własne
- MA konto 249 rozrachunki z tytułu otrzymanego zaświadczenia w analityce urząd gminy
2. Naliczenie w wartości z punktu 1.:
- WN konto 240 pozostałe rozrachunki w analityce lokator
- MA konto 802 fundusz zasobów mieszkaniowych – grunty własne
3. zapłata rocznej opłaty do Gminy:
- WN konto 249 rozrachunki z urzędem gminy
- MA konto 131 rachunek bankowy
4. Miesięczne naliczenia w opłatach dla lokatorów:
- WN konto 204 rozrachunki z tyt. opłat za używanie lokalu
- MA konto 240 pozostałe rozrachunki w analityce lokator
Wcześniej zaksięgowałam tę opłatę z wkładami mieszkaniowymi, ale informacja Departamentu Rachunkowości MF jednoznacznie mówi, że to nieprawidłowe.
Jak powinna wyglądać ewidencja w przypadku gdy przekształcenie dotyczy gruntów będących mieniem spółdzielni? Sfinansowanie opłat rocznych będzie następować z wpłat najemców lokali użytkowych.

Pytanie 1229
Dodano: 02 kwietnia 2020

Czy pisma z nowymi stawkami tzw. czynszu oraz inne wyliczenia/rozliczenia opłat przesłane mailem - w postaci pdf powinny być podpisane odręcznie, i przez kogo?

Pytanie 1228
Dodano: 02 kwietnia 2020

Jako Spółdzielnia Mieszkaniowa przejmujemy wspólnoty mieszkaniowe na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością. Wspólnoty nie są zarejestrowane w KRS.
Wspólnoty Mieszkaniowe posiadają uchwałę: „na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o własności lokali ustala zakres i sposób prowadzenia pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów oraz rozliczeń z innych tytułów, zwanej dalej ewidencją”.
W związku z powyższym czy mamy obowiązek sporządzać sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej (opatrzone podpisem elektronicznym zarządcy) i wysyłać je do Urzędu Skarbowego zgodnie z ustawą o rachunkowości? Czy przedstawiamy sprawozdanie finansowe na podstawie ustawy o własności lokali?

Pytanie 1227
Dodano: 02 kwietnia 2020

Pytanie o fundusz remontowy.
Zarząd Spółdzielni podjął uchwałę o podniesieniu odpisu na fundusz remontowy (konkretnego osiedla ) w związku z zaistniała pilną potrzebą wymiany instalacji gazowej.
Wzrost z 0,30 zł do 2 zł /m2.
Tryb powiadomienia był natychmiastowy, tzn. nie otrzymali karencji w czasie tylko uchwała weszła w życie z dniem podjęcia czyli 01.01.2019 i od razu zwiększono im odpis na fundusz.
Mieszkańcy wpłacili powiększony czynsz ale w krótkim czasie zaczęły się głosy ( bunty ) o bezprawnych podniesieniu odpisu.
Zorganizowaliśmy spotkanie, wyjaśniliśmy mieszkańcom potrzebę i wspólnie ustaliliśmy że od 1.02.2019 fundusz będzie wynosił 1zł /m2.
Problem jest taki, że są ze 3 osoby i żądają zwrotu pieniędzy z funduszu remontowego za ten Styczeń – który twierdzą, że sobie bezprawnie, bez ich zgody podnieśliśmy.
Swoją droga zażądali zatrudnienia innego specjalisty gazownika, który ma ponownie ocenić instalacje gazowa bo uważają że jest sprawna.....
No i co teraz z tym zrobić – można im wypłacić ? ( bo my raczej nie chcemy, księgowo mały problem, a i ta wymiana prawdopodobnie będzie konieczna w niedalekiej przyszłości więc pieniądze są potrzebne )
Na jakiej podstawie ? a może można zatrzymać te pieniądze ? jakich dokumentów zażądać a jakie zrobić jeśli trzeba?